Exor Group

Opublikowano 04-06-2020 w Business, Prawo,

Orzeczenie „,mniej znaczy więcej”

Orzeczenie, które powinno być lekturą obowiązkową dla każdego adwokata i każdego frankowicza

                Wspomnianą lekturą obowiązkową jest orzeczenie, a w zasadzie jego uzasadnienie w sprawie o sygnaturze akt VI C 1792/17, która toczyła się przed VI Wydziałem Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Sprawa dotyczyła popularnej obecnie tematyki kredytów frankowych oraz prób podważania treści umów tychże kredytów w związku z faktem, iż umowy zawierają tzw. klauzule abuzywne. Na szczególną uwagę zasługują 2 fragmenty uzasadnienia: jeden dotyczący nieopłacalności transakcji, a drugi dotyczący standardu pism procesowych. Sąd bowiem wskazał, że:

  • Rozliczenie umowy kredytu z pominięciem przeliczenia na walutę obcą, co prawda czyni umowę kredytu nieopłacalną dla banku, jednak fakt tej nieopłacalności pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie sprawy:

Sąd przyjął, że umowa kredytu łącząca strony pozostaje ważna, lecz z wyłączeniem wszystkich zapisów dot. klauzul indeksacyjnych (waloryzacyjnych). Kredyt o jakim tu mowa jest wobec tego kredytem złotówkowym. Spłacie podlega kwota nominalna z ustalonym w umowie zmiennym oprocentowaniem według stawki LIBOR.

Fakt, iż taki produkt kredytowy jest dla banku nieopłacalny ekonomicznie pozostaje bez wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie jakie zostało wydane. Pozwany nie wykazał, aby ww. rozwiązanie stanowiło niedozwolone przez prawo postanowienie umowne. Nie można zapominać, że przyjęte rozwiązanie stanowi następstwo zastosowania przez bank nieuczciwych postanowień umownych.

  • Pisma procesowe powinny być zwięzłe, a rozdmuchiwanie ich objętości poprzez nadmierne cytowanie piśmiennictwa i dołączenie zbędnych załączników niczemu nie służy:

Po drugie, Sąd chciałby po raz kolejny przypomnieć stronom postępowania złotą zasadę zwerbalizowaną wiele lat temu przez L. R., tj. „mniej znaczy więcej”.

Zarówno pozew, jak i odpowiedź na pozew mogłyby być o wiele krótsze. Nie ma także konieczności obszernego cytowania uzasadnień do orzeczeń wydawanych przez inne Sądy. Wystarczy sama sygnatura orzeczenia z krótkim komentarzem, dlaczego to orzeczenie jest w sprawie tak istotne. Warto być również bardziej selektywnym w wyborze załączników do pism procesowych.

                Pełna treść opisywanego orzeczenia jest dostępna na portalu orzeczeń.

Autor: dr Agnieszka Wójcik
Ekspert ds. controllingu i finansów
e-mail: a.wojcik[at]exorgroup.pl
tel: 504 724 416