Exor Group

Opublikowano 10-09-2019 w Business, Prawo,

Opłata recyklingowa – nowelizacja

Od 1 września 2019 obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące opłaty recyklingowej za torby z tworzyw sztucznych. Poprzednio obowiązujące przepisy nie wywołały zakładanego skutku.

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono zmiany m.in. do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 i 1403). Wprowadzenie zmian zostało podyktowane brakiem zakładanego rezultatu w postaci ograniczenia zużycia toreb z tworzyw sztucznych oferowanych w sklepach. Niestety przedsiębiorcy a w szczególności niektóre sieci handlowe znalazły obejście wcześniej obowiązujących przepisów, zanim zaczęły one jeszcze obowiązywać.

W art. 40a ust. 1 ustawy zmienianej usunięto słowo „lekką” co skutkuje pobieraniem opłaty od wszystkich toreb z tworzyw sztucznych z wyjątkiem bardzo lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Ustawa definiuje w art. 8 pkt 15a lit. B) pojęcie bardzo lekkiej torby jako torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Nowy termin

Zmianie ulegnie również termin wnoszenia opłaty określony w art. 40c. Obecnie opłata recyklingowa wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym w którym została pobrana. Począwszy od stycznia 2020 roku opłata będzie wnoszona w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale w którym została pobrana.

Ewidencja

Ponadto od stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać nowy art. 40f który nakłada na przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objętych opłata recyklingową, prowadzenie ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym. Ewidencja może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, prowadzi ewidencję, oddzielnie dla poszczególnych jednostek. Ewidencja powinna być przechowywana przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego którego informacje dotyczą.

Rejestr BDO

Ponadto w z związku ze zmianą w art. 50 ustawy o odpadach, Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z art. 25 ustawy zmieniającej  Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie nowych przepisów, jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614