Exor Group

Opublikowano 28-09-2021 w Business, Podatek od towarów i usług,

Odliczenie VAT przy dalszym najmie pojazdu

W przypadku samochodów osobowych, ogólną zasadą jest prawo do odliczenia 50% VAT od wydatków związanych z tymi pojazdami. W przypadku dalszego ich najmu, sytuacja może ulec zmianie.

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 86a reguluje kwestie prawa do odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z samochodami osobowymi. Przepis ten pozwala na odliczenie jedynie 50% kwoty podatku wynikającego m.in. z faktury otrzymanej przez podatnika.

Niejednokrotnie zdarza się, że podatnicy wynajmują, lub wyleasingowują samochód osobowy w celu jego dalszego najmu. W takich sytuacjach podatnicy Ci będą mieli prawo do 100% odliczenia VAT od wydatków na ten samochód, po spełnieniu warunku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, ustawy VAT. Warunkiem tym jest wykorzystywane pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Art. 86a ust. 4 wskazuje, że pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Z kolei na podstawie art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy, warunku prowadzania ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Z powyżej cytowanych przepisów wynika, że podatnikowi będzie przysługiwało 100% odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi, które służą wyłącznie do oddania w odpłatne używanie i stanowi to przedmiot działalności podatnika. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy m.in. w interpretacji indywidualnej  z dnia 19 czerwca 2018 r. 0112-KDIL1-1.4012.271.2018

Jeszcze bardziej liberalne podejście do tego tematu zaprezentował Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 10 marca 2021 r. 0114-KDIP4-2.4012.608.2020.2.AS, wskazując, ze formalny wpis potwierdzający, że najem jest przedmiotem działalności podatnika, nie ma kluczowego znaczenia.

Nie ma w tym wypadku znaczenia, że przedmiotem działalności Spółki zapisanym w umowie i wpisie do KRS nie jest wynajem i dzierżawa pojazdów; istotne jest bowiem, w kontekście zastosowania art. 86a ust. 5 ustawy, faktyczne zadysponowanie konkretnym pojazdem a nie okoliczność posiadania wpisów o zakresie prowadzonej działalności w statucie Spółki lub ujmowanych w KRS.

0114-KDIP4-2.4012.608.2020.2.AS

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614