Exor Group

Opublikowano 09-09-2019 w Business, Podatek dochodowy,

Oddasz krew – odzyskasz podatek

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że honorowe krwiodawstwo jest niezwykle ważne. Ale czy wszyscy wiedzą, że oddając krew można odzyskać część zapłaconego podatku?

Oddając krew ratujesz życie – to hasło które przyświeca honorowym krwiodawcom.  Za tak cenny dar oprócz satysfakcji otrzymują kilka tabliczek czekolady. To niewiele, ale robiąc coś dla idei nie oczekuje się zapłaty ani poklasku. Jedną z form wyrażenia uznania dla honorowych dawców krwi które proponuje państwo Polskie to ulga w podatku dochodowym. To niewiele, ale zawsze coś.

Jak to działa?

 Oddanie krwi to nie tylko dar życia, ale też darowizna określona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art.26 ust. 1 pkt 9 lit c, czyli darowizna na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Darowiznę taką możemy odliczyć od dochodu jednak tylko do wysokości kwoty stanowiącej 6% dochodu. Limit ten jest wspólny dla odliczeń z tytułu darowizn na cele kultu religijnego, na działalność pożytku publicznego oraz na kształcenie zawodowe.

Jak obliczyć kwotę darowizny?

Przepis pozwalający na odliczenie od dochodu darowizny na cele krwiodawstwa zmienił się w styczniu 2018 roku. Obecnie kwotę darowizny ustala się w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników. Aktualnie kwota rekompensaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty wynosi 130 zł za 1 litr krwi. Ta sama stawka obowiązuje również dla składników krwi.

Przyjmując, że mężczyzna może oddać 2,7 litra krwi w ciągu roku, natomiast kobieta 1,8 litra oraz osocze w ilości 25 litrów, maksymalne odliczenie z tego tytułu mogłoby wynosić:

  • kobieta 1,8 l x 130 zł + 25 l x 130 zł = 3.484 zł.
  • mężczyzna 2,7 l x 130 zł + 25 l x 130 zł = 3.601 zł.

Wysokość darowizny należy udokumentować zaświadczeniem od jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. W zaświadczeniu podawana jest ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Należy pamiętać, że chociaż zaświadczenia nie dołącza się do zeznania, należy je przechowywać co najmniej 5 lat licząc od końca roku w którym upłynął termin płatności podatku, czyli tak samo jak samo zeznanie.

Jak odliczyć?

Odliczenia można dokonać w zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, lub już w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej oraz z najmu, dzierżawy, które podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, albo przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W zeznaniu rocznym podatnik musi wskazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację właściwej jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614