Exor Group

Opublikowano 15-09-2018 w Business, Podatek dochodowy, Uncategorized,

Nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR

Zmieniają się zasady związane z prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, obowiązujące już od początku 2018 roku.

14 września 2018 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które wchodzi w życie od 15 września 2018 r. Nowe przepisy zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym stosuje się do dochodów uzyskanych i strat poniesionych od dnia 1 stycznia 2018 r.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych na podstawie art. 24a ust 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest upoważniony do określenia sposobu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych oraz szczegółowego zakresu obowiązków związanych z jej prowadzeniem, a także terminów zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi.

Zmiana rozporządzenia jest konsekwencją zmian w ustawie PIT, które miały na celu ograniczenie obowiązków informacyjnych spoczywających na podatnikach prowadzących PKPiR, m.in. w zakresie obowiązku zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz o zawarciu umowy z biurem rachunkowym na jej prowadzenie.

Obowiązek wynikający z art. 24a ust 3a-3c ustawy PIT wraz ze zmianą ustawy i wykreśleniu tych przepisów, musiał zostać wprowadzony również do rozporządzenia. W związku z tym od 2018 roku obowiązek zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o założeniu PKPiR oraz o zawarciu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgi, przestał obowiązywać.

Część zmian jak m. in. uchylenie pkt 2 w § 6 rozporządzenia, ma charakter porządkowy i związany jest z ustawą o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 59a  ustawy, podmiot prowadzący działalność jako instytucja  pożyczkowa zobowiązany  jest do prowadzenia działalności  wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Nie ma zatem potrzeby aby rozporządzenie zawierało tzw. martwe przepisy.

Uchylono również przepis w § 28 ust 4, który nakładał obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zmian jest więcej. Zachęcam do jak najszybszego zapoznania się z nowym rozporządzeniem (Dziennik ustaw 2018, pozycja 1779), gdyż już nas obowiązuje.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614