Exor Group

Opublikowano 16-07-2019 w Business, Podatek dochodowy,

Niższy PIT już jesienią?

Najpewniej już tej jesieni stawka podatku PIT zostanie obniżona z 18% do 17% a koszty uzyskania przychodu zostaną zwiększone.

15 lipca 2019 na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD559), który został przyjęty przez rząd 16 lipca. Zgodnie z art. 1 pkt 1 tego projektu art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzyma nowe brzmienie:

„2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

1) wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3 000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

2) nie mogą przekroczyć łącznie 4 500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

4) nie mogą przekroczyć łącznie 5 400 za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.”;

Jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie będzie to oznaczało zmiany kosztów uzyskania przychodów dla wskazanych w ustawie grup w następujący sposób:

tzw. jednoetatowcy – obecnie 111,25 zł (1.335,00 zł rocznie), po zmianie 250 zł miesięczne (3.000,00 zł rocznie),;
tzw. jednoetatowcy, dojeżdżający – obecnie 139,06 zł (1.668,72 zł rocznie), po zmianie 300 zł (3.600,00 zł rocznie), miesięczne;
tzw. wieloetatowcy – obecnie 2 002,05 zł, po zmianie 4 500 zł roczne;
tzw. wieloetatowcy, dojeżdżający – obecnie 2 502,56 zł, po zmianie 5 400 zł roczne.

Ponadto art. 1 pkt 2 projektu zakłada zmianę art. 27 ustawy PIT ust 1, a w konsekwencji tego również ust 1a. Zmiana ta polega na zastąpieniu stawki 18% nową, niższa 17% stawką podatku PIT. Utrzymana została stawka dla drugiego progu podatkowego wynosząca 32%.

Zgodnie z zapowiedziami medialnymi w tym na stronie Ministerstwa Finansów, zmiany miałyby obowiązywać od 1 października tego roku, choć projekt zamieszczony na stronie RCL (według stanu na 16 lipca) w art. 4 wskazuje, że „przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.” oraz  w art. 5 „ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.”. Ponadto w uzasadnieniu do projektu z 8 lipca 2019 r. (omawiany w tym artykule) możemy przeczytać „Obniżona stawka podatku (17%), będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. W rozliczeniu rocznym za 2019 r. najniższa stawka podatku, o której mowa w skali podatkowej, będzie w dotychczasowej wysokości, tj. 18%.”. Te same daty możemy odszukać w piśmie MF skierowanym do KWRiST z 11 lipca 2019r.

Najwyraźniej Rząd chce wprowadzić zmiany jak najszybciej i nie chce czekać do stycznia. Musimy poczekać na aktualizację na stronie RCL oraz wynik prac nad projektem ustawy w sejmie.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614