Exor Group

Opublikowano 01-04-2018 w Business, Podatek dochodowy,

MF ujawni dane podatkowe

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy CIT, Ministerstwo Finansów upubliczni dane podatkowe firm. Odbędzie się to w ramach realizowania polityki przejrzystości podatkowej.

27 marca Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej informacje o zamiarze upublicznienia danych podatkowych firm, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych. Do końca kwietnia ma nastąpić publikacja danych podatkowych za lata 2012-2016. Dane za 2017 rok mają zostać upublicznione po ich wpłynięciu i wstępnej weryfikacji przez urzędy skarbowe. Prawdopodobnie będzie to początek lipca 2018 r.

Zgodnie z obowiązująca ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, informacja o której mowa będzie wynikała z zeznania podatkowego i będzie obejmować indywidualne dane podatnika CIT, takie jak: nazwa i numer identyfikacji podatkowej podatnika, rok podatkowy, wysokość osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego podatku.

Zgodnie z art. 27b ust. 1 ustawy, dane podatkowe mają być udostępniane w terminie do 30 września za rok podatkowy który upłynął w roku poprzedzającym rok publikacji danych. Udostępnianie danych nie narusza tajemnicy skarbowej. Ustawa zakłada, że podatnik, którego indywidualne dane zostały podane do publicznej wiadomości, może złożyć do ministra właściwego do spraw finansów publicznych wniosek o usunięcie lub sprostowanie tych danych. Jednocześnie w drodze decyzji, minister właściwy do spraw finansów publicznych może odmówić usunięcia lub sprostowania indywidualnych danych podatnika podanych do publicznej wiadomości, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem faktycznym.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614