Exor Group

Opublikowano 29-06-2022 w Business, Podatek dochodowy,

Ład 2.0 – ulga dla rodzin 4+

Polski Ład 2.0 wprowadza niewielką ale istotną modyfikację w zakresie ulgi dla podatników którzy wychowują co najmniej 4 dzieci.

 Art. 21 ust. 1 pkt 153 dodany przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret trzynaste ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej min. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadził do ustawy PIT ulgę dla rodzin 4+. Przepis ten wskazuje, że wolne od podatku są przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ,z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 (skala podatkowa), art. 30c (podatek liniowy) albo art. 30ca (Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Zwolnienie to dotyczy podatnika który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2 (od 1 lipca 2022 przepis odwołuje się do art. 6 ust. 4c-4h), wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej, z zastrzeżeniem ust. 39 i 44-48.
Warunek posiadania czworga dzieci nie musi być spełniony przez cały rok podatkowy, co potwierdza interpretacja indywidualna 0114-KDIP2-1.4011.401.2022.2.KW.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022r. poz. 1265), poszerza katalog przychodów podlegających powyższemu zwolnieniu o zasiłek macierzyński, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (w art. 21 ust 1. pkt 153 dodaje się literę d).
Z ulgi mogą korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie oraz rodzice, którzy pozostają w związkach nieformalnych. Limit 85.528 dotyczy każdego rodzica osobno.

Należy podkreślić, że ta sama zmiana (poszerzenie katalogu) dotyczy również ulgi dla  młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148), ulgi na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152) oraz ulgi dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154).

Uwaga ! Kwota 85 528 zł jest wspólnym limitem w ramach ulg: dla rodzin 4+, dla młodych, na powrót i dla pracujących seniorów. Jeśli więc rodzic lub opiekun prawny korzysta np. z dwóch ulg w tym samym roku podatkowym, to jego przychody podlegają zwolnieniu maksymalnie do wysokości 85 528 zł.
Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614
Zdjęcie dodane przez fauxels: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/grupa-ludzi-jedzacych-razem-3184195/