Exor Group

Opublikowano 01-07-2022 w Business, Podatek dochodowy, Ryczałt,

Ład 2.0 – składka zdrowotna częściowo w kosztach

Zmiany wynikające z tzw. Polskiego ładu 2.0 umożliwiają niektórym podatnikom częściowe rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w rachunku podatkowym.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265), wprowadziła zmiany w zakresie możliwości rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podatników rozliczających się na zasadach podatku liniowego oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zmiana jest korzystna jednak w porównaniu do stanu prawnego obowiązującego na 31.12.2021 jest to zdecydowanie mniej korzystne rozwiązanie.

Nowe zasady na ryczałcie

Nowe brzmienie art. 11 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pozwala na obniżenie przychodów o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i za osoby współpracujące. Odliczenia można dokonać, jeśli zapłacone składki nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Nowe zasady w podatku liniowym

W przypadku podatników opodatkowanych podatkiem liniowym możliwość odliczenia składki zdrowotnej od dochodu jest limitowana nie procentowo jak w przypadku ryczałtu ale kwotowo. Zmiana w art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że Ci podatnicy mogą obniżyć dochód o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym oraz za osoby współpracujące. Z tym, że łączna wysokość tych składek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku podatkowym 8700 zł.

W przypadku podatników rozliczających się podatkiem liniowym i jednocześnie stosujących zaliczki uproszczone, na podstawie art. 44 ust. 6j zaliczkę obliczoną zgodnie z ust. 6h można obniżyć o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 30c ust. 2 pkt 2 (własne i osób współpracujących), zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika. Wysokość składek i wpłat, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Wysokość limitu będzie ulegała corocznej zmianie zgodnie z art. 30c ust. 2b ustawy PIT.

Przepis przejściowy

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy zmieniającej, nowe zasady mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych nie mają możliwości rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614