Exor Group

Opublikowano 04-07-2022 w Business, Podatek dochodowy,

Ład 2.0 – Podatek hipotetyczny za 2022r.

Podatek PIT za 2022r. będzie liczony dwukrotnie. Raz przez podatnika  wykazany w PIT według zasad obowiązujących od lipca 2022, oraz drugi raz przez US według zasad sprzed nowelizacji.

Art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265), stanowi przepis przejściowy w zakresie tzw. podatku hipotetycznego. Ze względu na fakt, że nie należy zmieniać prawa podatkowego w trakcie roku w taki sposób, że pogorszyłaby się sytuacja podatnika, zdecydowano się wprowadzić mechanizm, który zabezpieczy interes podatnika. Pomimo tego, że zmiany wynikające z Polskiego ładu 2.0 są korzystniejsze w stosunku do zasad wprowadzonych w Polskim ładzie 1.0, to mogą zdarzyć się takie sytuacje, że obniżenie stawki podatkowej do 12% z jednoczesnym usunięciem ulgi dla klasy średniej i pozostałych zmian, spowodują realnie wzrost obciążeń a nie ich obniżenie.

Przepis przejściowy ma zastosowanie do podatników którzy w 2022 r. uzyskali podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł,

Hipotetyczny podatek oblicza się według zasad wynikających z przepisów znowelizowany tj. obowiązujących po 30 czerwca 2022r. jednak uwzględnia się również ulgę dla klasy średniej oraz skalę podatkową  obowiązujące od 01.01.2022 do 30.06.2022.

W przypadku gdy podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania PIT-36, jest wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r., właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwraca podatnikowi kwotę tej różnicy. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego informuje podatnika o kwocie do zwrotu w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania. Kwotę do zwrotu traktuje się na równi z nadpłatą, o której mowa w art. 72 § 1 Ordynacji Podatkowej. Jeżeli kwota ta została zwrócona podatnikowi nienależnie lub w wysokości większej od należnej, przepis art. 52 § 3 stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że podatnik zwraca nienależnie otrzymany zwrot, a w razie niedokonania zwrotu przez podatnika w terminie 30 dni, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa obowiązek zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Po upływie tego terminu kwotę podlegającą zwrotowi traktuje się jako zaległość podatkową.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614