Exor Group

Opublikowano 12-11-2018 w Business, Podatek dochodowy,

Koszty użytkowania samochodów w 2019 roku.

Tradycyjna jesień w podatkach, to okres wprowadzania dużych zmian w przepisach. W tym roku nie jest inaczej. Najwięcej uwagi przyciągają zmiany w zakresie kosztów użytkowania samochodów, gdyż jest to temat który dotyczy większości przedsiębiorców.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw został uchwalony 23 października 2018 roku. Oczekuje jeszcze na podpis Prezydenta.

Jak będzie to wyglądało w praktyce?

Limit 150.000 zł

Projekt wprowadza zmiany w art. 23 ustawy PIT (analogicznie w CIT) który modyfikuje limit kosztów amortyzacji samochodów osobowych zwiększając go do 150.000,00 zł oraz do 225.000,00 zł dla samochodów elektrycznych (w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356)). Limit 150.000,00 zł będzie dotyczył również opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Dla podatnika  korzystającego ze zwolnienia w VAT, będzie to oznaczało, że jeśli suma opłat leasingowych (najmu etc.) wraz z opłatami wstępnymi,  będzie niższa niż 150.000,00 zł brutto, to zasadniczo nic w tej kwestii się nie zmieni. Dla czynnych podatników VAT,  jeśli suma opłat nie przekroczy 165.470,00 zł brutto, również nie odczują tej zmiany. Dlaczego taka kwota? Limit 150.000,00 zł wskazany w ustawie dotyczy kosztu. Dla podatnika VAT który odlicza 50% podatku naliczonego, kwota ta będzie składała się z wartości netto oraz połowy podatku VAT, a więc 134.529,00 zł + nieodliczona połowa VAT daje 150.000,00 zł. Dla podatników który odliczają 100% VAT, progiem będzie kwota 184.500,00 zł brutto.

Jak widać w zależności od statusu VAT podatnika, realna kwota brutto samochodu osobowego, przy której nie odczuje niekorzystnej zmiany sposobu rozliczania kosztów z tytułu opłat leasingowych (najmu, dzierżawy etc.) będą różne:

  1. Podatnik zwolniony w VAT- kwota 150.000,00 zł brutto;
  2. Czynny podatnik VAT, odliczający 50% kwoty podatku naliczonego – 165.470,00 zł brutto;
  3. Czynny podatnik VAT, odliczający 100% kwoty podatku naliczonego – 184.500,00 zł brutto.

Ustawa zmieniająca, dodaje w art. 23 ust. 1 pkt  47a, który ogranicza koszty podatkowe omawianym limitem. Jak będzie wyglądało to w praktyce? Jeżeli suma opłat (netto +nieodliczony VAT) będzie wynosić np. 180.000,00 zł, to do kosztów uzyskania przychodu zaliczymy 83,33% całości kosztu (opłaty wstępnej i rat).
150.000,00 / 180.000,00 = 0,8333

Przepisy przejściowe

Do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego, zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące przed nowelizacją, natomiast dla umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy w brzmieniu nadanych ustawą zmieniającą.

Przepisy przejściowe zakładają jednak, że ”zwiększony (225.000 zł) limit amortyzacji dla samochodów elektrycznych stosowany będzie od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej. Do tego czasu w odniesieniu do tych pojazdów obowiązywać będzie limit 150.000 zł.”

20% w kosztach

Kolejna zmiana związana z samochodami osobowymi stanowiącymi własność podatnika, ale nie będącymi składnikami majątku i wykorzystywanymi w działalności gospodarczej podatnika, polegać ma na możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych jedynie 20% wydatków związanych z tym samochodem. Nie będzie więc możliwości rozliczania kosztów użytkowania takiego samochodu tzw. kilometrówką.

25% wydatków nie stanowi kosztu podatkowego

W przypadku pozostałych samochodów (środki trwałe, leasingowane, najmowane etc.) zastosowanie będzie miał nowy przepis art. 23 ust. 1 pkt 46a. Jeżeli samochód osobowy wykorzystywany jest do celów mieszanych, 25% wydatków związanych z jego użytkowaniem, nie będzie stanowiło kosztów uzyskania przychodu. 75% sumy kwoty netto i nieodliczonego podatku VAT będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu, natomiast 25% będzie kosztem niepodatkowym.

W trakcie prac legislacyjnych, wprowadzony został zapis który ogranicza koszty uzyskania przychodu podczas zbycia samochodu osobowego który nie został w pełni zamortyzowany. Kosztem podatkowym z transakcji zbycia samochodu może być wydatek na jego zakup do limitu 150.000,00 zł i pomniejszony o dokonane odpisy amortyzacyjne.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614