Exor Group

Opublikowano 12-12-2021 w Business, Podatek od towarów i usług,

Korekta JPK bez czynnego żalu

W obecnym stanie prawnym składanie korekty jednolitego pliku kontrolnego w części ewidencyjnej w celu naprawienia popełnionego błędu, jest wysoce uciążliwe. Od stycznia 2022r. stan ten ulegnie poprawie.

Sporządzenie jednolitego pliku kontrolnego zawsze wiąże się z ryzykiem popełnienia błędu. Zdarzają się pomyłki w datach, numerach faktur, danych nabywcy czy odbiorcy, które należy poprawić poprzez złożenie korekty. O ile błędy w samej części deklaracyjnej nie wymagały żadnych dodatkowych działań, ze względu na art. 16a ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2021 poz. 408), to jeśli błąd znajdował się w części ewidencyjnej, skorygowanie go wymagało więcej pracy. Aby nie narazić się na sankcje karne, należało złożyć tzw. czynny żal co możliwe było na podstawie art. 16 KKS. Było to dość kłopotliwe, gdyż zwykle osoba sporządzająca korektę nie była uprawniona do podpisania czynnego żalu.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2105), nareszcie zmienia ten stan rzeczy. Należy tu podkreślić, że miana była długo oczekiwana. Właściwie od początku obowiązywania nowej wersji jednolitego pliku kontrolnego wraz z deklaracją czyli od października 2020r. Wówczas czynni podatnicy VAT byli zobowiązani do składania deklaracji VAT w jednym pliku obejmującym dwie struktury tj. deklarację i ewidencję. Warto tu podkreślić, że przekaz medialny w tamtym czasie jednoznacznie sugerował, że jest to uproszczenie polegające na rezygnacji z deklaracji, całkowicie pomijając fakt, że deklaracja została zastąpiona częścią deklaracyjną w ramach pliku JPK_V7, przez co trudno mówić tu o jakimkolwiek uproszczeniu. Pomijam tu fakt, że po zmiana podpisujemy jeden plik zamiast dwóch, po zmiana z punktu widzenia ułatwienia jest nieistotna. N

Ustawa nowelizująca istotnie przemodelowała art. 16a KKS który od stycznia 2022r. będzie brzmiał:

 

§ 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony.

§ 2. Jeżeli w związku z czynem zabronionym określonym w § 1 nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, przepis ten stosuje się tylko wtedy, gdy należność ta została uiszczona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wyznaczonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli przed złożeniem korekty deklaracji lub księgi wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub ujawniono w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.”

ART. 16A KKS W BRZMIENIU OD 01.01.2022R. ZMIANA W ART. 11 USTAWY NOWELIZUJĄCEJ

Podatnicy dość długo czekali, mimo że zmiana wydaje się dość prosta. Szczególnie, że było to problem nie tylko dla podatnika, ale i samej administracji skarbowej. Ustawodawca nie poświęca tej materii zbyt wiele miejsca w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniające, co z resztą jest dość zrozumiałe w sytuacji gdy samo uzasadnienie to 262 strony. Zasadnym się wydaje dość zwięzłe potraktowanie tego tematu. W uzasadnieniu tym możemy przeczytać:

Brak spójności w zakresie skutków niekaralności deklaracji i ewidencji, wynikającej z art. 16a kks, był przedmiotem licznych wystąpień RMiŚP oraz innych podmiotów. Zmiana w § 1 eliminuje omówiony wyżej problem i wyrównuje skutki niekaralności wobec korekty deklaracji i ewidencji VAT, do których złożenia są uprawnieni lub zobowiązani podatnicy, na podstawie ustawy podatkowej. Proponuje się dodatkowo dodanie § 3, który wprowadza przesłankę negatywną dla stosowania § 1 w przypadku wszczęcia postępowania przygotowawczego.

UZASADNIENIE DO USTAWY; DRUK NR 1532

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614