Exor Group

Opublikowano 23-07-2021 w Business, Podatek od towarów i usług,

Korekta in-minus dokumentem WEW

Zmiany w JPK_V7 obowiązujące od 1 lipca 2021r. dotyczą również wykazywania zmniejszenia podatku naliczonego dokumentem WEW.

Wraz ze zmianą przepisów w zakresie rozliczania faktur korygujących in-minus, nabywcy spotkali się z problemem technicznym jak takie zmniejszenie ująć w ewidencji, jeśli nie otrzymali jeszcze faktury korygującej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od stycznia 2021r. (art. 86 ust. 19a ustawy VAT), w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Może zdarzyć się sytuacja, że uzgodniono warunki obniżenia podstawy opodatkowania oraz warunki te zostały spełnione, jednak nabywca nie otrzymał faktury korygującej. Zgodnie z nowymi zasadami, posiadanie faktury korygującej in minus nie jest już warunkiem do ujęcia tego zdarzenia w ewidencji. Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2021r. poz. 1179). W rozporządzeniu zmienianym, w § 11 dodano ust. 9 w brzmieniu „’Zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, może być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, jeżeli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie do dnia przesłania ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy.”

Nowe przepisy nie wyjaśniają jednak co zrobić w sytuacji, w której po wykazaniu zmniejszenia podatku naliczonego dokumentem WEW i złożeniu JPK_V7, podatnik otrzyma fakturę korygującą. Z pomocą przychodzą tu objaśnienia podatkowe z dnia 23 kwietnia 2021 r. w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych ustawą z dnia  27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419). Jak się okazuje, nawet proste rozwiązania odzwierciedlane są w przepisach tak nieprecyzyjnie, że potrzebują dodatkowych objaśnień.Nie bez znaczenia jest też fakt, że przytoczone objaśnienia wydane były przed zmianą rozporządzenia, co dowodzi, że problem był już znany, a mimo to rozporządzenie nie zawiera precyzyjnego przepisu w tym zakresie. Najwyraźniej wychodzi się z założenia, że objaśnienia podatkowe mogą zastępować rzetelną legislację.

Przykład
Jak wykazać w ewidencji zakupów JPK_V7M/V7K zmniejszenie podatku naliczonego  w oparciu o dokonane uzgodnienia z kontrahentem (przy założeniu, że nabywca został powiadomiony o zaistnieniu przesłanek do wystawienia faktury korygującej, ale faktury korygującej nie otrzymał)? Czy zmniejszenie podatku naliczonego ująć na podstawie dowodu wewnętrznego (oznaczenie WEW)? Co zrobićźniej, gdy w kolejnym okresie do nabywcy w końcu trafi faktura korygująca?
W opisanej w pytaniu sytuacji zmniejszenie podatku naliczonego należy ująć w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego (WEW). W przypadku otrzymania faktury korygującej w kolejnym okresie, faktury tej nie należy wykazywać w ewidencji. Nie zachodzi zatem potrzeba korygowania pliku JPK_V7M/V7K.

Źródło:www.gov.pl

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614