Exor Group

Opublikowano 13-07-2021 w Business, Podatek od towarów i usług,

Koniec oznaczeń MPP w JPK_V7

Oznaczenie MPP dokumentów w JPK_V7 zostało wyłączone począwszy od 1 lipca 2021r. To jedna z kliku zmian w zakresie jednolitego pliku kontrolnego.

Podatnicy coraz częściej spotykają się z sytuacjami, gdy wprowadzone nowe obowiązki w niedługim czasie są zmieniane lub uchylane. Przepisy prawa podatkowego to najszybciej zmieniające się prawo. Takie zmiany zwykle wprowadzaną są albo ze względu na zbyt duże trudności i wątpliwości ze stosowaniem przepisów, albo ze względu na ich nieprzydatność.

W tym przypadku na stronie gov.pl wskazano, że „Zmiana ta nastąpiła w związku ze zgłaszanymi uwagami do oznaczania transakcji obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji sprzedaży. Zatem w JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP” w ewidencji zarówno po stronie sprzedaży, jak i po stronie zakupu do oznaczania transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.”

Podatnicy często mieli poważny problem by właściwie zakwalifikować daną transakcję do oznaczenia w JPK_V7. Z przepisów i wyjaśnień ministerstwa wynikało, że jeśli na fakturze znajdzie się oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” pomimo braku takiego obowiązku, to wystawca faktury nie ponosi z tego tytułu żadnej sankcji. Nabywca mając wątpliwość, może dokonać przelewu z wykorzystaniem MPP dobrowolnie, nawet jeśli nie był on obowiązkowy. Jednak oznaczenie w pliku JPK_V7 powinno się znaleźć tylko i wyłącznie jeśli był taki obowiązek. To jednak było bardzo uciążliwe i pracochłonne, szczególnie po stronie nabywcy.

Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2021r. poz. 1179) wprowadzono zmiany w rozporządzeniu regulującym kwestie jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7 tj. w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15października 2019r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Zmiana polega na uchyleniu w §10 w ust. 4 pkt. 13 który wprowadzał obowiązek oznaczania niektórych transakcji jako MPP. 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2021r. Zmiana w zakresie oznaczeń MPP obowiązuje począwszy od rozliczenia za lipiec 2021r.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614