Exor Group

Opublikowano 26-07-2018 w Business, Prawo,

Interpretacja indywidualna wg Prawa przedsiębiorców

Wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie prawa podatkowego regulują zapisy ustawy Ordynacja podatkowa. Od niedawna obowiązująca ustawa Prawo przedsiębiorców daje nowe możliwości w tym zakresie.

Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  w art. 34 wskazuje na możliwość złożenia przez przedsiębiorcę, wniosku o  wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Wniosek taki składa się do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej. Interpretacje wydawane na podstawie przepisów tej ustawy nie dotyczą interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych na podstawie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł. Interpretacje na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców wydawane są w formie decyzji od której służy odwołanie do organu odwoławczego.

Uzyskana interpretacja nie jest dla przedsiębiorcy wiążąca, jednak nie może być on obciążony sankcjami administracyjnymi w takim zakresie w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji. Jest ona natomiast wiążąca dla organów lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Zgodnie ustawą, przedsiębiorcę będzie również chronić zastosowanie się do tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej co wskazano w art. 35 ust. 4 omawianej ustawy.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614