Exor Group

Opublikowano 10-02-2022 w Business, Podatek dochodowy,

Gdzie złożyć PIT w 2022 roku?

Od stycznia 2022 r. zmianie uległ przepis dotyczący ustalenia właściwości urzędu skarbowego dla osób fizycznych.

Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu a dokładniej ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2105) spowodowały, że osoby fizyczne składając zeznanie roczne, w inny sposób będą ustalały właściwy dla nich urząd skarbowy. Do tej pory określało się go w oparciu o miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego lub według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie właściwość ustala się według miejsca zamieszkania na dzień składania zeznania.

Kwestia ta uregulowana jest w art. 45 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128)

Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1-1aa, jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed złożeniem zeznania – urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania, z zastrzeżeniem ust. 1c, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku, urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym według miejsca zamieszkania na dzień otwarcia spadku zmarłego przedsiębiorcy wykonuje swoje zadania.

art. 45 ustawy PIT (Dz.U.2021.1128)

Zmiana ta miała na celu uporządkowanie kwestii ustalania właściwości miejscowej organu podatkowego i zmniejszyć obciążenia związane z przesyłaniem zeznań między urzędami.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem  art. 45 ust. 1b ustawy PIT – urzędem skarbowym, do którego podatnicy są obowiązani składać zeznanie, jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania (…).

Jednocześnie zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania po zakończeniu roku podatkowego, zastosowanie ma przepis art. 18a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń  (właściwy jest „nowy” organ podatkowy).

W świetle powyższych przepisów, w przypadku, gdy podatnik zmieni miejsce zamieszkania po zakończeniu roku podatkowego – składa zeznanie PIT do urzędu skarbowego właściwego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, natomiast ten organ jest już niewłaściwy do obsługi tego zeznania i zobowiązany jest do przekazania zeznania do organu właściwego wg aktualnego miejsca zamieszkania podatnika. Taka sytuacja powoduje dezorientację podatników, jak również nakłada na organy podatkowe dodatkowe czynności związane z przekazywaniem zeznań.

Proponujemy zmianę brzmienia przepisu art. 45 ust. 1b ustawy PIT, w taki sposób, aby wskazywał urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania – jako właściwy do złożenia zeznania.

Proponowana zmiana przepisu umożliwi ustalanie właściwości organu podatkowego do wszystkich czynności związanych z rozliczeniem podatnika – na podstawie ogólnych zasad wynikających z Ordynacji podatkowej. Jest to rozwiązanie korzystne dla podatnika, bowiem wszystkie sprawy danego podatnika będą załatwiane przez ten sam urząd skarbowy – właściwy wg aktualnego miejsca zamieszkania czyli najbliższy dla jego miejsca zamieszkania, co zdecydowanie ułatwi kontakt podatnika z urzędem.

Powyższa zmiana uporządkuje zasady ustalania właściwości miejscowej organu podatkowego i wyeliminuje czynności związane z przesyłaniem zeznania do właściwego urzędu skarbowego, co spowoduje realne odciążenie pracowników urzędów skarbowych, a także usprawni proces obsługi nadpłat podatków oraz dystrybucję kwot 1% podatku.

Uzasadnienie do Rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw DRUK NR 1532

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614