Exor Group

Opublikowano 27-09-2019 w Business, Podatek od towarów i usług,

Fotowoltaika – zmiany w VAT

Ujednolicona stawka VAT na instalacje fotowoltaiczne, ma być niezależna od jej umiejscowienia. Takie wnioski płyną z poprawki przyjętej przez Sejm.

Dotychczas obowiązujące przepisy w zakresie możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT (8%), uzależniały ją od zlokalizowania instalacji w bryle budynku. Oznaczało to, że instalacja zamontowana na dachu była dla konsumenta tańsza niż taka sama posadowiona np. w przydomowym ogrodzie. Niestety często z przyczyn technicznych nie ma możliwości by panele fotowoltaiczne zamontowane były na dachu budynku. Tacy konsumenci mogli czuć się poszkodowani, gdyż mimo że inwestują w odnawialne źródła energii przyczyniając się do poprawy jakości powietrza jak również spełnienia przez Polskę zadeklarowanego udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej, a nie mogą skorzystać z niższej stawki VAT, często wyłącznie z przyczyn czysto technicznych.

31 maja 2019 roku do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej, który niestety tej kwestii nie zmieniał. 11 września 2019 w dodatkowym sprawozdaniu Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wnioskują o przyjęcie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Zmianie uległ nie tylko tytuł ustawy który obecnie brzmi „Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw”, ale wskazano również na konieczność przyjęcia poprawki polegającej na dodaniu zmiany brzmienia art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług. Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3784, wraz z przyjętymi poprawkami było zgodne. Posłowie oddali 414 głosów za i 2 głosów przeciw.

Prace nad ustawą zmieniającą nie zostały jeszcze zakończone.

Jeżeli przepisy wejdą w życie w takim brzmieniu, skończą się problemy interpretacyjne czy dany budynek i sposób montażu spełni definicje budownictwa społecznego, a to właśnie m.in. od tego uzależniona jest stawka podatku. Jest to optymistyczne podejście specjalistów z branży energetycznej.

Po zmianie, art. 41 ust 12a ustawy VAT ma brzmieć: „Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych    sklasyfikowanych    w Polskiej    Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 –wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi  starszych  i  niepełnosprawnych,  a  także  mikroinstalację,  o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b.

O tym czy ten optymizm jest uzasadniony, przekonamy się w praktyce za klika miesięcy gdy przepisy zostaną zweryfikowane w praktyce. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, a „funkcjonalne związanie” może być polem do interpretacji nie tyle przepisu co stanu faktycznego.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614