Exor Group

Opublikowano 19-07-2017 w Business, Kadry i płace,

Finansowe formy wsparcia przedsiębiorców

Osoby bezrobotne zainteresowane założeniem działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy, którzy chcą utworzyć nowe miejsca pracy, mogę liczyć na finansowe wsparcie z Urzędu Pracy takie jak:

 1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy:
 • trzeba posiadać status osoby bezrobotnej – być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy;
 • następnie należy złożyć wniosek wraz z załącznikami (jednym z nich jest opisanie „pomysłu na biznes”);
 • zwrot kwoty dofinansowania musi być zabezpieczony np. wekslem z poręczeniem wekslowym, poręczeniem, gwarancją bankową, zastawem na prawach lub rzeczach;
 • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy rozliczyć się z otrzymanych środków oraz przez rok prowadzić działalność gospodarczą;
 • kwota jaką można otrzymać to 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
 1. Staże dla osób bezrobotnych:
 • organizatorem stażu może być podmiot zatrudniający co najmniej jedną osobę na umowę o pracę
 • (tylu można przyjąć stażystów ilu posiada się pracowników);
 • następnie należy złożyć wniosek w Urzędzie Pracy;
 • staż może trwać od 3 do 12 miesięcy – czas trwania zależy od profilu osoby bezrobotnej;
 • bezrobotny w okresie stażu otrzymuje stypendium (wypłacane przez Urząd Pracy)
 • pracodawca jest zobowiązany w okresie stażu zapewnić bezrobotnemu: zapoznanie z jego obowiązkami i uprawnieniami, przeszkolenie z zakresu bhp na warunkach przewidzianych dla pracowników;
 • pracodawca w okresie stażu powinien przestrzegać dobowej i tygodniowej normy czasu pracy, bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziel i święta oraz w porze nocnej;
 • po zakończeniu stażu pracodawca jest zobowiązany wystawić opinię o zadaniach jakie zostały zrealizowane a także informację o kwalifikacjach uzyskanych przez bezrobotnego;
 • najważniejsze – bezrobotny to nie pracownik – należy mu przydzielić opiekuna, który będzie mu określać zadania;
 • bardzo często pracodawca jest zobowiązany również do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu odbywania stażu.
 1. Prace interwencyjne:
 • pracodawca może otrzymać zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnego skierowanego na prace interwencyjne;
 • refundacja może być udzielona na okres od 6 do 24 miesięcy, a jej wysokość nie może przekraczać kwoty zasiłku obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
 • pracodawcy jest zobowiązany utrzymać zatrudnienie bezrobotnego skierowanego na prace interwencyjne odpowiednio do czasu refundacji poniesionych kosztów;
 1. Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia.
 • pracodawca może otrzymać refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
 • refundacja nie może przekraczać kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
 • takiej refundacji nie może otrzymać pracodawca, u którego w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku zmniejszono zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • pracodawca zobowiązany jest do utrzymania zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres dokonywania refundacji oraz przez 12 miesięcy po zakończeniu refundacji.
 1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.
 • przedsiębiorca może otrzymać taka formę wsparcia, jeśli: przed złożeniem wniosku prowadził przez okres 6 miesięcy działalność gospodarczą (do tego czasu nie wlicza się okresu zawieszenia działalności), nie wypowiedział umowy o pracę lub nie rozwiązał jej na mocy porozumienia z przyczyn niedotyczących pracowników;
 • pracodawca jest zobowiązany do utrzymania miejsca pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy;
 • wysokość takiego dofinansowania – nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
 • z otrzymanych środków należy się rozliczyć;

 

Autor: Karolina Mleczek
Ekspert ds. kadrowo – płacowych
e-mail: k.mleczek@mdrconsulting.com.pl
tel: 508 750 386