Exor Group

Opublikowano 27-07-2021 w Business, Podatek od towarów i usług,

Faktura zaliczkowa – czy zawsze potrzebna?

Z ostatnich interpretacji podatkowych wynika, że jeśli otrzymanie zaliczki i wykonanie usługi/dostawa towaru następują w tym samym okresie, to można nie wystawiać faktury zaliczkowej.

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 106i reguluje termin wystawienia faktury. Podstawowa zasada określona w ust. 1 i 2 tego artykułu przewiduje ten sam termin na wystawienie faktury zarówno w odniesieniu do otrzymanej zaliczki jak i dostawy towary czy wykonania usługi. W przypadku gdy dostawa towaru/wykonanie usługi oraz otrzymanie zaliczki miały miejsce w tym samym miesiącu, to nie tylko termin na wystawienie faktur dokumentujących te zdarzenia jest tożsamy, ale również obowiązek podatkowy co do zasady powstaje w tym samym okresie.

Czy w takiej sytuacji podatnik ma obowiązek wystawienia zarówno faktury zaliczkowej jak i końcowej? Przepisy w tym zakresie nie przewidują odstępstw, za wyjątkiem zaliczek obejmujących całość zapłaty. Jednak w interpretacjach podatkowych znajdziemy inne wyjaśnienie tej kwestii.

Przykładowo w interpretacji indywidualnej z 31 maja 2021r. 0113-KDIPT1-2.4012.221.2021.1.SM Dyrektor KIS wskazał, że jeśli obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej zaliczki i dostawy towaru powstał w tym samym okresie rozliczeniowym, to podatnik może zrezygnować z wystawienia faktury zaliczkowej.

Odnosząc się do kwestii objętej zakresem zadanego pytania, stwierdzić należy, że z art. 106i ust. 1 i 2 ustawy wynika, że fakturę wystawia się odpowiednio nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, jak również nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty (jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty).

Jednocześnie, stosownie do art. 19a ust. 1 i ust. 8 ustawy, w przypadku, gdy otrzymana zaliczka na poczet dostawy towarów oraz realizacja dostawy mają miejsce w tym samym miesiącu (okresie rozliczeniowym), wówczas obowiązek podatkowy (i obowiązek udokumentowania zdarzenia o którym mowa w art. 106i i art. 106f ustawy), zarówno dla zaliczki jak i dostawy towarów, powstają w tym samym miesiącu (okresie rozliczeniowym).

Wobec powyższego w okolicznościach tej sprawy jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki i dokonania dostawy towarów powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu) Wnioskodawca może zrezygnować z wystawienia faktury zaliczkowej i ograniczyć się do wystawiania faktury zawierającej elementy, o których mowa w art. 106e-106f ustawy, w której uwzględni całość dokonanej dostawy (łącznie z kwotą otrzymanej zaliczki lub zaliczek). W takim przypadku właściwe jest dokumentowanie dokonania transakcji poprzez wystawienie jednego dokumentu – faktury rozliczeniowej, której treść będzie poszerzona o dane wskazane w art. 106f ustawy, tj.: kwotę zapłaty, kwotę podatku, datę i kwotę brutto otrzymanej zaliczki.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej0113-KDIPT1-2.4012.221.2021.1.SM

Tożsame stanowisko znajdziemy również w starszych interpretacjach jak chociażby interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2014 r. IPPP3/443-186/14-2/SM, w której wskazano na brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał w tym samym okresie.

Zatem w przypadku, gdy w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu) Spółka otrzyma zaliczkę na poczet dostawy, jak również dokona samej dostawy towaru, nie ma obowiązku wystawienia odrębnej faktury na udokumentowanie zaliczki (termin na wystawienie faktury zaliczkowej i końcowej jest taki sam). Spółka może wystawić jedną fakturę, zawierającą elementy, o których mowa w art. 106e-106f ustawy, w której opodatkuje całość dokonanej dostawy (łącznie z kwotą otrzymanej zaliczki).

Izba Skarbowa w Warszawie

IPPP3/443-186/14-2/SM

Przytoczone interpretacje podatkowe są korzystne dla podatników, jednak niepokój powinno budzić brak konkretnego umocowania w przepisach ustawy VAT które dawałoby bezsporne prawo do zastosowania takiego uproszczenia. Zatem uzasadnione wydaje się wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji we własnej sprawie.

 Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614