Exor Group

Opublikowano 06-04-2020 w Business,

Czynny żal – istotna zmiana

Czynny żal jest instytucją przewidzianą w Kodeksie karnym skarbowym z którego podatnicy mogą skorzystać aby uniknąć kary. W przepisie regulującym czynny żal dokonano istotnej zmiany.

Czynny żal to określenie które przyjęło się zarówno wśród osób profesjonalnie zajmujących się prawem podatkowym jak również wśród urzędników skarbowych i samych podatników. Sama instytucja czynnego żalu wynika z art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. § 1. tego artykuły mówi, że  nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Do niedawna w przepisach kryła się pewna pułapka związana z formą zawiadomienia. Pisałem o tym wcześniej. Naturalnym się wydało, że w sytuacji gdy czynem zabronionym było np. niezłożenie w terminie np. deklaracji podatkowej którą składamy w formie elektronicznej, to i czynny żal moglibyśmy złożyć w formie elektronicznej. Tak jednak nie było i tak złożone pismo nie wywoływało dla podatnika żadnych skutków a przynajmniej tych oczekiwanych. Ustawodawca poszedł jednak z duchem czasu i postanowił zmienić ten nieżyciowy zapis. Art. 16 §  4. na mocy art. 26 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, otrzymał nowe brzmienie. Obecna jego treść brzmi:

Art. 16 §  4. Zawiadomienie wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614