Exor Group

Opublikowano 28-08-2018 w Business, Podatek akcyzowy,

Zwrot akcyzy w rolnictwie

31 sierpnia mija termin na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Czasu jest już mało.

Zwrot podatku zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dalej: ustawa), przysługuje producentowi rolnemu za którego uważa się  osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu (np. dzierżawcy). W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Każdy rolnik który chciałby odzyskać część wydatków na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W drugim terminie tj. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku (pierwszy termin przypadał w dniach 1-28 lutego) należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (właściwego ze względu na położenie gruntów) wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup paliwa od 1 lutego do 31 lipca 2018 roku w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego. Limit w 2018 r. wynosi 86 zł na hektar użytków rolnych. Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem rady ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r., stawka ta wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju.

Wypłaty zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego (pierwszy termin), oraz od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia (drugi termin).

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614