Exor Group

Opublikowano 21-08-2017 w Business,

Zmiana maksymalnych stawek podatku od nieruchomości od 2018 roku

Dnia 9 sierpnia 2017 roku zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 800). Zgodnie z tym obwieszczeniem stawki podatku od nieruchomości w 2018 r. nie będą mogły przekroczyć:

  • 0,91 zł za 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
  • 4,63 zł za 1 m2 powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
  • 0,48 zł za 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
  • 3,04 zł za 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
  • 0,77 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części mieszkalnych,
  • 23,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • 10,80 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
  • 4,70 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
  • 7,77 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Ogłoszone stawki są stawkami maksymalnymi a rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając m.in.:  lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu, stan techniczny oraz wiek budynków.

 

Autor: Magda Repeć
Ekspert ds. księgowości
e-mail: m.repec[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 326