Exor Group

Opublikowano 24-03-2020 w Business,

Zawieszenie działalności gospodarczej

Wielu przedsiębiorców czasami musi stanąć przed decyzją czy zawiesić działalność gospodarczą czy inaczej poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Kto może zawiesić, jak to zrobić i jakie ma to skutki? To chyba najczęstsze pytania.

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców musi rozważyć kwestie zawieszenia działalności gospodarczej. Powody mogą być bardzo różne, zarówno o podłożu osobistym jak i ekonomicznym. Czasami zawieszenie działalności jest dokładnie planowane z dużym wyprzedzeniem co dzieje się w przypadku bardzo sezonowych usług (np. fotograf ślubny czy instruktor narciarstwa). Innym razem zawieszenie działalności gospodarczej jest decyzją podejmowaną w oparciu o nagle zmieniająca się sytuacje rynkową. Niezwykle rzadko ma to miejscu gdy lokalne czy światowe gospodarki dotknie sytuacja nieprzewidywalna tzw. czarny łabędź, jakim niewątpliwie jest obecnie panująca pandemia związana z koronawirusem SARS-CoV- 2.

W dobie powszechnej informatyzacji urzędów, która wkracza  coraz więcej obszarów działania państwa, wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć przez internet na portalu CEIDG. Jeśli z jakichś powodów wolisz załatwić tę sprawę w urzędzie, możesz skorzystać z pomocy dowolnego urzędu miasta lub gminy. W urzędzie możesz podpisać wniosek elektroniczny wypełniony na stronie CEIDG albo złożyć wniosek papierowy.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie działalność gospodarczej?

1. elektronicznie – w tym celu należy zarejestrować się na stronie internetowej CEIDG, gdzie można wypełnić formularz i podpisać go elektronicznie z wykorzystaniem bankowości internetowej, profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2. w urzędzie – sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika. Należy poprosić o właściwy formularz, lub wypełnić go wcześniej, pobierając ze strony CEIDG . Należy go wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. Wniosek o zawieszenie firmy w CEIDG może również złożyć pełnomocnik .

3. listownie – wypełniony wniosek można również wysłać listem poleconym, ale w tym przypadku musisz podpisać wniosek własnoręcznie a podpis potwierdzić u notariusza.

4. telefonicznie – w tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wniosek wypełnia się razem z konsultantem, a po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem będącym numerem wniosku. Następnie udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy i pokaż urzędnikowi otrzymany kod. Urzędnik wydrukuje twój wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, który będziesz musiał podpisać.

Zasady zawieszania działalności gospodarczej uregulowane są w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292). Zgodnie z art. 23 tej ustawy, zawieszenie działalności przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG może być na okres nie krótszy niż 30 dni. Obecnie nie ma już górnego limitu czasowego. Natomiast przedsiębiorcy wpisani do KRS mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Co wolno przedsiębiorcy w okresie zawieszenia?

To zagadnienie zostało określone w art. 25 ustawy Prawo Przedsiębiorców. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej,ale:

1) może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
2) może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
8) 3  może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629).

Podatki

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi wyliczać i uiszczać zaliczek na podatek dochodowy, a także nie musi składać deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Zwolnienie z obiwązku składania deklaracji nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem (np. import lub nabywanie towarów spoza UE)
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego
  • okresów rozliczeniowych, w ramach których podatnik musi rozliczyć podatek z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz w ramach których musi dokonać korekty podatku naliczonego

Pracownicy

Zawieszenia działalności gospodarczej mogą dokonać przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Wyjątkiem określonym w art. 22 ust. 2 są przedsiębiorcy zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614