Exor Group

Opublikowano 29-03-2021 w Business,

Sprawozdanie finansowe – przesunięty termin

Ministerstwo Finansów wzorem roku ubiegłego, podjęło decyzje o przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych.

Od kilkunastu dniu mówiło się o możliwości przedłużenia terminu na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie sprawozdań finansowych, w związku z sytuacją epidemiczną. Niemal do ostatniej chwili trzymano nas w napięciu, jednak dzisiaj w Dzienniku Ustaw pojawiło się oczekiwane Rozporządzenie. Mowa o Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

Przepisy § 2a, § 3a i § 8a mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r. § 3a. 1. rozporządzenia dotyczy jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ważnym jest wskazanie, że § 3a ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wskazuje, że obowiązek wskazany w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przedłuża się o 3 miesiące. Przepis ten wskazuje na obowiązek zapewnia przez kierownika jednostki sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego o którym mowa wart. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, również został przedłużony o 3 miesiące, na mocy § 3a ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.

Wskazane przedłużenie terminu, nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614

 

Zdjęcie autorstwa samer daboul z Pexels