Exor Group

Opublikowano 09-09-2020 w Business,

Podatki i opłaty lokalne w 2021 r.

Minister Finansów wydał obwieszczenie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 roku.

Górne granice stawek ustalane są zgodnie z art. 20 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Corocznie ulegają one zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W pierwszym półroczu 2020 r. wzrost ten wynosi 3,9% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2019.

Obwieszczenie określa jedynie stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych. Natomiast faktyczne wysokości stawek obowiązujące w poszczególnych gminach ustalane są przez rady tych gmin w drodze uchwały.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2021 r zostały przedstawione w formie tabelarycznej..

 

 

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Przedmiot

Stawka maksymalna od 1m2 powierzchni

Od gruntów

art. 5 ust. 1, pkt 1, lit. a Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,99 zł,
art. 5 ust. 1, pkt 1, lit. b Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,99 zł,
art. 5 ust. 1, pkt 1, lit. c Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,52 zł,
art. 5 ust. 1, pkt 1, lit. d Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,28 zł,
art. 5 ust. 1, pkt 2 od budynków lub ich części:
art. 5 ust. 1, pkt 2, lit. a mieszkalnych 0,85 zł,
art. 5 ust. 1, pkt 2, lit. b związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 24,84 zł,
art. 5 ust. 1, pkt 2, lit. c zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,62 zł
art. 5 ust. 1, pkt 2, lit. d związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,06 zł,
art. 5 ust. 1, pkt 2, lit. e pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,37 zł;
Art. 10 Środki transportu
art. 10 ust. 1, pkt 1 od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
art. 10 ust. 1, pkt 1, lit. a powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 880,77 zł,
art. 10 ust. 1, pkt 1, lit. b powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1469,31 zł,
art. 10 ust. 1, pkt 1, lit. c powyżej 9 ton 1763,16 zł
art. 10 ust. 1, pkt 2 d samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy 3364,56 zł
art. 10 ust. 1, pkt 3 od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 2056,99 zł,
art. 10 ust. 1, pkt 4, d ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: (- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy)
art. 10 ust. 1, pkt 4, lit. a do 36 ton włącznie 2600,58 zł,
art. 10 ust. 1, pkt 4, lit. b powyżej 36 ton 3364,56 zł,
art. 10 ust. 1, pkt 5 od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 1763,16 zł,
art. 10 ust. 1, pkt 6 od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: (- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy)
art. 10 ust. 1, pkt 6, lit. a do 36 ton włącznie 2056,99 zł,
art. 10 ust. 1, pkt 6, lit. b powyżej 36 ton 2600,58 zł,
art. 10 ust. 1, pkt 7 od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
art. 10 ust. 1, pkt 7, lit. a mniejszej niż 22 miejsca 2081,96 zł,
art. 10 ust. 1, pkt 7, lit. b równej lub większej niż 22 miejsca 2632,17 zł;
art. 19 pkt 1 opłaty Maksymalna stawka dzienna *
art. 19 pkt 1, pkt 1, lit. a Opłata targowa 823,11 zł,
art. 19 pkt 1, pkt 1, lit. b Opłata miejscowa w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 2,41 zł,
art. 19 pkt 1, pkt 1, lit. c Oplata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowe 3,39 zł,
art. 19 pkt 1, pkt 1, lit. d Opłata uzdrowiskowa 4,66 zł,
art. 19 pkt 1, pkt 1, lit. f opłaty od posiadania psów – rocznie od jednego psa 130,30 zł, (!)
art. 19 pkt 1, pkt 1, lit. g część stała opłaty reklamowej 2,70 zł,
art. 19 pkt 1, pkt 1, lit. h część zmienna opłaty reklamowej – od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie 0,24 zł. (!)
  • znak (!) oznacza zastosowanie ustalanie stawki w formie innej niż stawka dzienna.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614