Exor Group

Opublikowano 29-12-2018 w Business, Podatek akcyzowy,

Niższa stawka akcyzy na energię elektryczną

Stawka akcyzy na energię elektryczną została obniżona z 20,00 do 5,00 zł za megawatogodzinę (MWh). Jest to efekt ekspresowo przyjętej ustawy podczas dodatkowego posiedzenia sejmu 28 grudnia 2018 r.

Jednym z zadań Państwa jest zapewnienie ciągłych dostaw energii elektrycznej dla swoich obywateli, po cenach które mogą być przez nich zaakceptowane. Taką myślą zaczyna się uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Rząd mając na uwadze znaczące wzrosty cen energii elektrycznej na europejskich giełdach, postanowił wprowadzić rozwiązanie mające chronić w 2019 roku obywateli i przedsiębiorstwa przed skokowymi wzrostami cen.

Głównym i najbardziej medialnym rozwiązaniem jest obniżenie stawki akcyzy do 5,00 zł za MWh, a także obniżenie opłaty przejściowej o 95%. Opłata przejściowa to jeden z elementów opłaty dystrybucyjnej. Stanowi ona pewnego rodzaju rekompensatę dla dostawców energii elektrycznej w związku z wycofaniem tak zwanych kontraktów długoterminowych.

Stawki netto opłaty przejściowej od 2019 roku, wynoszą dla:

 1. pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie
  – poniżej 500 kWh energii elektrycznej – 0,02 zł;
  – od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej – 0,10 zł;
  – powyżej 1200 kWh energii elektrycznej – 0,33 zł;
 2. niewymienionych w pkt 1, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej:
  – niskiego napięcia – 0,08 zł na  kW  mocy  umownej;
  – średniego napięcia – 0,19 zł na  kW  mocy  umownej;
  – wysokich i najwyższych napięć – 0,20 zł na  kW  mocy  umownej;
 1. których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy, w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, zużyli nie mniej niż 400 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji – 0,06 zł na kW mocy umownej.

Część posłów skarżyło się, że autopoprawka do projektu ustawy która w istotny sposób wpływała na wprowadzane ustawą zmiany, do posłów trafiła 27 grudnia a więc dzień przed posiedzeniem. Podczas posiedzenia w wyniku pytania wicemarszałka Tyszki wyszło, że niewielu posłów czytało projekt. Czyżby posłowie nie wiedzieli nad czym głosują? Nie jest to przedmiotem niniejszego tekstu.

Ustawa czeka na podpis Prezydenta i wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614