Exor Group

Opublikowano 11-11-2018 w Uncategorized,

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, zakłada wprowadzenie nowych dowodów osobistych. Nowe dowody osobiste będą jednocześnie wygodnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu „ Dokument ten będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela, będzie też służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych, a także pozwalał potwierdzać obecność w określonym czasie i miejscu z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Nowy dowód będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”). Nowy dowód osobisty będzie zawierał w warstwie elektronicznej dane, które, wraz z danymi znanymi wyłącznie posiadaczowi tego dowodu, pozwolą zarówno na uwierzytelnienie go w systemach teleinformatycznych, w ramach których świadczone są usługi online, jak i na opatrywanie dokumentów elektronicznych podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny będzie rozwiązaniem analogicznym do znanego już i używanego, zarówno w administracji, jak i w biznesie, kwalifikowanego podpisu elektronicznego.”

Zgodnie z projektowanym art. 10a ust. 3  Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

  • uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
  • składanie podpisu osobistego;
  • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

Nowe dowody osobiste będę zawierały także dodatkową przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zgodnego z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

Nowe dowody osobiste powinny być wydawane od marca 2019 roku. Tak bowiem wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej oraz wytycznymi dotyczącymi zamykania programów operacyjnych z perspektywy 2007-2013, do których należy projekt „pl.ID – polska ID karta”. Ostatecznym terminem zakończenia projektów realizowanych w tej formule to 31 marca 2019 r.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614