Exor Group

Opublikowano 08-04-2018 w Uncategorized,

Błędy w rozliczeniach VAT – sankcje karne

Nierzetelne rozliczenie podatku VAT może spowodować, że organ nałoży na podatnika sankcje karne. Dodatkowe przepisy działają już od stycznia 2017 roku i mają zapobiegać powstawaniu tzw. luki vatowskiej.

Sankcja 30%

Ustawodawca w art. 112b ustawy o podatku od towarów i usług wprowadził dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe. Sankcja taka może zostać ustalona w przypadku gdy podatnik:

1)w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

  • a)kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
  • b)kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
  • c)kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,
  • d)kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,

2)nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

Sankcja obniżona

Również w art. 112b ustawy o VAT, uregulowane zostały sytuacje w których sankcja karna może zostać obniżona z 30% do 20%. Obniżona sankcja może zostać zastosowana Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo w trakcie kontroli celno-skarbowej podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu, lub złożył deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku jeśli uprzednio tego nie zrobił. Dodatkowo aby zastosować obniżoną sankcje podatnik musiał wpłacić na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej.

Wyłączenie stosowania sankcji

Sankcja karna nie jest stosowana w przypadku gdy podatnik przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, złożył odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo złożył deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku, a także zapłacił wynikającą z nich kwotę wraz z odsetkami za zwłokę.

Wyłącznie stosowania sankcji ma również zastosowanie w przypadku gdy podatnik popełnił błędy rachunkowe lub oczywiste omyłki lub ujęli należny podatek w niewłaściwym okresie rozliczeniowym przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego.

Omawiane sankcje karne nie są również stosowane w przypadku osób fizycznych które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, przewidziana w Kodeksie Karnym Skarbowym.

Sankcja podwyższona

W art. 112c ustawy o VAT przewidziana została również sankcja karna w wysokości 100% w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 art. 112b ustawy jeśli błędne rozliczenie podatku wynika z faktur które:

  1. zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
  2. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  3. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  4. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności.
    Dodatkowa sankcja karna wynosi 100% kwoty podatku naliczonego wynikającego z powyższych faktur.

 

Autor: Grzegorz Kusyk
Ekspert ds. rachunkowości podatkowej
e-mail: g.kusyk[at]exorgroup.pl
tel: 508 750 614