Prawo i podatki

O USŁUDZE

Obsługa prawna dla firm obejmuje udzielanie porad, konsultacji i opinii prawnych, redagowanie pism z zakresu postępowań przed sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej czy instytucjami społecznymi. Ponadto usługa obejmuje przygotowywanie i opiniowanie projektów pism, dokumentów a także wzorów umów w sprawach pozostających w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Usługa obsługi prawnej na podstawie uprzednio udzielonego pełnomocnictwa obejmuje reprezentację przed sądami powszechnymi, urzędami oraz innymi organami i podmiotami. Pomagamy także przy wnoszeniu wszelkich pism związanych z działalnością gospodarczą takich jak: pozwy, podania, wnioski, środki odwoławcze i inne pisma procesowe.

Zakres usług prawnych oferowanych na rzecz Klientów obejmuje w szczególności:

  • kompleksową obsługę przedsiębiorców – obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa spółek handlowych, prawa działalności gospodarczej, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa spadkowego,

  • prawo spółek – doradztwo przy zakładaniu nowych spółek oraz we wszystkich aspektach działalności spółek już funkcjonujących na rynku,

  • przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał podejmowanych przez organy spółek prawa handlowego,
  • przygotowanie projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  • przygotowanie dokumentacji do KRS celem złożenia sprawozdania w Sądzie Gospodarczym,
  • opracowanie projektu sprawozdania Zarządu z działania jednostki,
  • opracowanie projektu sprawozdania Rady Nadzorczej

“Poprawiamy
profesjonalizm”