Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółka Doradztwa Podatkowego MDR Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 30 lok. 19, 20-701 Lublin, NIP: 712-331-19-88, REGON: 36430500 kapitał zakładowy 30 200,00 zł w całości wpłacony, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617729, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje każdoczesny Zarząd Spółki.
  2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółki na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. obsługa IT, prawna, kadrowa, księgowa;
  4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji r.
  5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Kancelarię. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
  7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Spółce.