Od 1 stycznia 2017r w sposób istotny zmieniono zasady wydawania i wypełniania pracownikowi świadectwa pracy. Zmiany wprowadziło opublikowane dnia 30 grudnia 2016r Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 2292).

 

Najważniejsze zmiany:

  • Zlikwidowanie obowiązku wystawiania świadectw pracy po 24 miesiącach zatrudnienia terminowego,
  • wprowadzono 6-miesięczny okres na jednorazowe wystawienie świadectw pracy za wszystkie zakończone do końca 2016 r. okresy zatrudnienia,
  • nowy wzór świadectwa pracy.

 

Od dnia 1 stycznia 2017r obligatoryjna treść wystawianego pracownikowi świadectwa pracy obejmuje m.in. informacje o związane z rodzicielstwem dotyczące urlopów ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego oraz korzystania z ochrony przed wypowiedzeniem w związku z obniżeniem etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego. Poza tym doprecyzowano sposób wypełniania świadectwa pracy w zakresie wymiarów etatu w poszczególnych okresach zatrudnienia, zajmowanych stanowisk pracy, czy godzinowego wykorzystywania zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do lat 14.