Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych podczas naszej współpracy jest
  Spółka Doradztwa Podatkowego MDR Consulting Sp. z o.o.
  ul. Aleja Kompozytorów Polskich 5 lok. U5, 20-848 Lublin
  NIP: 712-331-19-88, REGON: 364305000, KRS 0000617729, Kapitał zakładowy:
  30.200,00 zł, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach (pkt a – d dotyczą
  naszych Klientów):
  a) zawarcia i wykonania poszczególnych zleceń w tym zapewnienia poprawnej
  jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie
  umowy”,
  b) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawiania
  i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa
  prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  c) dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z naszej współpracy
  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  d) marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna –
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  d) marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody
  na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit
  a RODO) – „zgoda”.
 3. Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny
  do realizacji wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie
  to odpowiednio:
  a) czas trwania samej współpracy,
  b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa
  nakazują Administratorom przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  c) czas po którym przedawnią się ewentualne roszczenia wynikające z umowy,
  d) czas do momentu wycofania zgody.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadkach określonych w RODO, ma
  prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych
  oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą może
  wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną
  wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku
  w tej sprawie Zleceniobiorca zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania
  danych w tym celu.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę narusza przepisy prawa.
 7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, możemy przekazać Państwu dane osobowe innym podmiotom, w tym:  a) osobom upoważnionym przez MDR Consulting Sp. z o.o. do przetwarzania
  danych,
  b) podmiotom przetwarzającym je w imieniu MDR Consulting Sp. z o.o.,
  którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług
  technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  c) innym administratorom, np. kurierom.
 8. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego.
 9. W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się poprzez e-
  mail: biuro@exorgroup.pl
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert